Traduccions

Traduccions generals
Del català, castellà i anglès al francès.
Al preu de 0,07 €/paraula en l’idioma de destinació (IVA no inclòs).

Traduccions especialitzades (no jurades) 
Textos jurídics, administratius, econòmics i financers.
Del català, castellà i anglès al francès.
Al preu de 0,09 €/paraula en l’idioma de destinació (IVA no inclòs).

Traduccions jurades
Documents oficials i jurídics.
Català-francès-català.
Amb reconeixement de signatura pel Consolat de França a Barcelona quan escaigui.
Al preu de 0,10 €/paraula en l’idioma de destinació (IVA i cost del tràmit per a l’obtenció del segell consular no inclosos).